همیشه گرگان، گلستان هرگز !!

گرگان اگرچه گُل است، همیشه گرگان است