آیا یک شرقی بر صندلی ریاست پارلمان اقتصادی استان تکیه می زند؟