‍ اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان به لگدکوب کردن پرچم آمریکا

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه، تریبون آزاد دانشجویی با عنوان" نقش دانشجویان در جامعه سیاسی" در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد.


اعتراض به ترسیم پرچم آمریکا در ورودی ساختمان های دانشگاه و لگدکوب شدن آن توسط دانشجویان، مهمترین موضوعی بود که در تریبون آزاد مطرح شد. 


دانشجویان معترض به لگدکوب کردن پرچم آمریکا معتقد بودند که لگدکردن پرچم آمریکا اهانت سمبلیک به مردم یک کشور است  و این امر جایز نیست. 

آنان معتقد بودند؛ پرچم یک کشور متعلق به مردم آن کشور است و نشانه گرایش های حاکمیت محسوب نمی شود به همین دلیل لگدکردن پرچم یک ملت توهین بزرگی به مردم آن کشور محسوب می شود.   
دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان در پایان، خواستار پاک کردن پرچم نقاشی شده آمریکا از ورودی ساختمان های دانشگاه شدند.

خبرنگار : الهه رمضان پور

منبع:کانال حامیان مردمی دولت (حمد)