روابط عمومی های بیسواد و بدون تجربه و رسانه های بی تدبیر که شاید به کشور ضربه بزنند!!!

گاهی یک مدیر روابط عمومی به دلیل عدم داشتن تخصص و سوادلازم و مرتبط یا عدم تجربه ممکن است ناخواسته به آن نهاد یا حتی وجهه کشور آسیب وارد کند.

روابط عمومی باید همیشه در فضای مجازی و افکار عمومی و رسانه بیدار و هوشیار باشد.


در جریان انتشار تصویر مربی مرد در بازی های کبدی به دلیل بی تجربگی و بی سوادی روابط عمومی وزارت و اداره کل ورزش و فدراسیون و حتی برخی وزارتخانه های مرتبط، دیگر رسانه های بدون تدبیر و بی سواد از سوژه ای که ممکن است به جایگاه اجتماعی حتی اعتقادی کشور ضربه بزند استفاده کرده و روی موج زرد سوار شوند.
یعنی هم روابط عمومی بی سواد و فشل و هم رسانه بی فکر به راحتی می توانند کشور را مورد تمسخر جهان قرار دهند و تصور می کنند کارشان حرفه ای بوده است.

سوژه فوق یک مورد در سطح صفحه ورزشی بوده نه چیزی که به فاجعه ملی تبدیل شود و اصلا ارزش خبری ویژه ای نداشته است. ما در ورزش آنقدر فساد و بی مدیریتی و بی فرهنگی داریم که بهتر است به آن پرداخته شود.
این یعنی شکست روابط عمومی و رسانه چرا که آنها نمی دانند. 
رسانه حرفه ای تیتر یکش را روی دغدغه عمومی- سیاسی- اقتصادی و روز کشور متمرکز می کند و مصلحت کشور را برای توسعه در نظر می گیرد.

#آموزش_خبرنگاری

عضویت در کانال رسمی گرگانو