گزینه های نهایی برای رای گیری انتخاب شهردارگرگان : 
1 - علیرضا حاج محمد علی
2 - محمد علی طبرسا 
3 - سید محمد علی ثابت قدم 
4 - ناصر حاج محمدی

شهردار گرگان دوشنبه انتخاب میشود

گزینه های نهایی برای رای گیری انتخاب شهردار گرگان : 

  • 1 - علیرضا حاج محمد علی - 7رای
  • 2 - محمد علی طبرسا - 7رای
  • 3 - سید محمد علی ثابت قدم - 5رای
  • 4 - ناصر حاج محمدی - 5رای

چهار داوطلب راه یافته به رای گیری نهایی تصدی شهرداری گرگان مشخص شدند

اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در یازدهیمن جلسه رسمی، غیرعلنی و علنی بر اساس بررسی ها و مصاحبه های انجام شده از داوطلبان تصدی سمت شهردار، 4 گزینه را برای رای گیری نهایی مشخص کردند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی شورای شهر گرگان، بر اساس رای گیری انجام شده در این جلسه از بین 13داوطلب مطرح شده، علیرضا حاج محمدعلی، محمدعلی طبرسا، سیدمحمدعلی ثابت قدم و ناصر حاج محمدی اکثریت آراء را کسب نمودند و برای رای گیری نهایی انتخاب می باشد. 
رای گیری نهایی برای انتخاب شهردار طی هفته جاری و از بین این چهار گزینه مطرح شده انجام می شود.