در اینکه استان گلستان نیازمند یک خون تازه و یک جهش بزرک در پیشرفت ، توسعه و اشتغال زایی است،  هیچ شکی نیست. ولی اینکه این تغییر و تحول چگونه حادث شود ، جای بحث دارد . 

یکی از نکات مهم و قابل تامل اینست که منتقدین بر روی یک فرد خاص به اجماع نرسیدند !!

تنها وجه اشتراک احزاب استان تغییر استاندار است

تنها وجه اشتراک آنها تغییر استاندار است.  ولی هنوز حتی برسر  بومی و غیربومی بودن نیز به قطعیت نرسیده و هر طیف به دنبال فردی است !!!

حال در این وانفسا انتخاب استاندار ضعیفتر و خارج از خواسته واقعی منتقدین هم غیر ممکن نیست. 

دولت دکتر روحانی حتماً میداند استانی که اصلاح طلبانش تمام قد در حمایت از ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری سنگ تمام گذاشتند  ، خواهان نگاه ویژه ایشان است و این نگاه حتی در تصمیم گیری برای دوره بعدی ریاست‌جمهوری نیز تاثیرگذار خواهد‌بود. 

 به هر روی یکی از راههایی که در این شرایط میتواند راهگشا باشد اینست که احزاب وگروههای داخل استان هرچه زودتر بر سر یک گزینه به جمع بندی نهایی برسند . اتفاقی که هرچند بعید به نظر میرسد ولی ناممکن نیست و با سعه صدر و صداقت و خودباوری میتوان به آن دست یافت .

شریفی ؛ قائم مقام حزب اراده ملت-گلستان