بررسی تحلیلی شوراهای اسلامی

قبل و بعد از انتخابات!


گرگانو, نود اجتماعی: بی تردید سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر نیست. شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می کند. تحلیل امروز، بررسی این موضوع است که آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی شوراها قبل و بعد از انتخابات وجود دارد یا خیر؟


 پاسخ ها مسلما یکسان نخواهد بود! برخی معتقدیم آری و برخی نیز خلاف این ادعا را تایید می کنیم. اما نقطه ی مشترک همه ما این می تواند باشد که منتخبین شورا قبل و بعد از انتخابات اصلا بهم شبیه نیستند!! صحبت را محدود می کنیم به منتخبین خروجی صندوق ها و موقتا آندسته از کاندیداهایی که معادلاتشان با نتیجه ی انتخابات همخوانی ندارد؛ کنار می گذاریم!


بررسی ها در شوراهایی که موفق نبوده اند؛ بر یک موضوع اذعان دارد و آن اینکه تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی، موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است!


از جمله مسایل دیگر نداشتن تخصص اعضای شوراهاست. چگونه می توان از افرادی که خود تخصصی در زمینۀ مدیریت شهری و آشنایی با قوانین و مقرارت شهرداری ندارند، انتظار داشت در زمینۀ انتخاب شهردار و مدیر شهر موفق عمل کنند؟! کم تجربگی شوراها، دخالت سازمان ها و نهادهای دیگر در انتخاب شهردار، اختلافات داخلی مبتنی بر قومیت گرایی، نگرش فرد گرایانۀ اعضای شوراها و ارجح دانستن منافع فردی بر منافع جمعی، از دیگر موارد قابل ذکر در این مورد است!


وقتی که افراد آموزش ندیده، بی تجربه، غیرفرهیخته و مستبد در ساختاری دموکراتیک قرار می گیرند، به علت غلبه "نرم ها و هنجارها " که الگوی مستبدانه دارند؛ ساختار دموکراتیک را نیز تحت تاثیر قرار داده و حتی می توانند آن را به "ضد خود" تبدیل کنند! 


ساختار دموکراتیک در غیاب شهروندان آزاد، پرسش گر و منتقد عملا خنثی و بی اثر شده و به محلی برای رانت خواری، فساد جمعی و... تبدیل می شود. نمونه روشن این وضعیت را می توان در خیلی از شهرداری های سراسر کشور مشاهده کرد!


معلوم نبود اگر برخی «رسانه های مستقل و آزاد» نبودند و مسایل را پی گیری نمی کردند، چه وضعیتی برای جامعه متصور بود و آیا این فساد سیستماتیک رمز گشایی می شد؟! آیا اکنون که رمزگشایی شده اند؛ مرجع رسیدگی مردمدارانه و قانونمند مسایل را پیگیری خواهد نمود؟!


ازهمه ی این مقال که بگذریم؛ اینروزها دوباره با تکرار مکرراتی روبرو هستیم که گویا هیچکس متوجه آن نیست! ...و اگر هم هست، آنقدر سرگرم اهداف خود می باشد که از اصل موضوع غافل شده اند!!


شعارهای انتخاباتی!


آیا شعارهایی که در پس خود اتاق های مرموز و تودرتوی فکر را پشت سر گزارده اند؛ به واقعیت مبدل خواهند شد؟! این پرسشی است که در نود اجتماعی مفصلا بدان خواهیم پرداخت!


ادامه دارد...

(کانال گرگانو - #نود_اجتماعی)