خبر فوری:

روساى کمیسیونهاى سال اول شورای اسلامی پنجم شهر گرگان انتخاب شدند

🌆کمیسیون خدمات شهرى : یوسفى

🏢کمیسیون ادارى ، مالى : آقاملایى 

🔧کمیسیون توسعه ، عمران و حمل و نقل : کاظم نژاد

🎱کمیسیون فرهنگى ورزشى : جرجانى

💁کمیسیون بانوان : عبداللهی

🔍کمیسیون نظارت ، بازرسی : رحیمی 

منبع: گرگاندوستان
جدول زیر ترکیب هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر گرگان در سال اول دوره پنجم را نشان میدهد.


 

تحلیل انتخابات کمیسیونهای شورای شهر گرگان

(مطلب اختصاصی تحریریه گرگاندوستان است و سایت گرگانو تمامی موارد زیر ، ازجمله قسمت پایانیِ مورد چهارم را پیشبینی نمیکند.)

1_یک سوم رییسها و یک سوم نواب رییسهای کمیسیونها از گروه چهارنفره حامی شهردار سابق هستند و مابقی در اختیار گروه پنج نفره مخالفان ادامه کار شهردار سابق است.از شش منشی کمیسیون تنها یکی به گروه چهارنفره اختصاص دارد.


2_نبود ناصر گرزین در هیچیک از سمتهای کمیسیونها از نکات جالب توجه این انتخابات بود . بنظر می رسد گروه پنج نفره تمایلی به نقش افرینی ناصر گرزین که تا چندی پیش گزینه ریاست شورای شهر در نظر حسین صادقلو بود ندارند و او تنها در چهار کمیسیون عضو عادی است.


3_حمیدرضا اقاملایی با یک ریاست ، دو نایب رییسی و یک منشی اول پررنگترین عضو شورا در کمیسیونهاست و بنظر می رسد بازتاب همراهی غیرمنتظره او با گروه پنج نفره باشد.بعد از او مهران کاظم نژاد ، حسین ربیعی و ابراهیم جرجانی پرنقش ترین اعضا هستند.


4_ابراهیم جرجانی با یک ریاست و نایب رییسی پررنگترین عضو گروه چهار نفره است . او که به رای لحظه آخر و تغییر موضعهای آنی شهرت دارد محتملترین گزینه برای پیوستن به گروه پنج نفره در آینده نزدیک است.


5_در بحث تخصصی در حداقل سه کمیسیون روسای انها در نگاه اولیه تناسب چندانی با موضوع آن ندارند . در حالیکه انتظار می رفت آقاملایی به ریاست کمیسیون فرهنگی؛ یوسفی به ریاست کمیسیون اداری مالی و جرجانی به ریاست کمیسیون خدمات شهری برسد جای انها عوض شد و در دو مورد نایب رییس کمیسیون مرتبط شدند.

6_بعد از یکسال دوباره ریاست کمیسیون بانوان به یک بانو رسید.


آقاملایی

حمیدرضا آقاملایی عضو شورای شهر گرگان :با توجه به تجربیات و مسئولیت در حوزه اداری و.... سازمان تامین اجتماعی گلستان و همچنین فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی و تحصیلات مرتبط با آن ، تمایل داشتم برای دو کمیسیون ذیل کاندیدا شوم 

۱-فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 

۲-اداری ، مالی و بودجه

که در نهایت با نظر اعضای محترم ریاست کمیسیون اداری ، مالی ، بودجه و نایب رئیسی در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به اینجانب محول گردید.


همچنین پذیرفتن مسئولیت در کمیسونهای دیگر غیر از دو کمیسیون ذکر شده فقط بمنظور همراهی با اعضای محترم شورا و بعضا نپذیرفتن دیگر اعضا بود و گرنه شخص خودم تمایل به عضویت ساده داشتم.


ضمنا عضویت در کمیسیون ماده 100 را بخاطر برادر خوبم حاج ناصر گرزین نپذیرفتم و در این بین بجای ماده 100 مسئولیت کمیته اجتماعی را با توجه به علاقه و تجربیات با افتخار قبول نمودم تا بتوانم در قالب آن به دغدغه‌های اجتماعی و نیازهای جامعه پاسخ مناسب دهم.

برای کمیته اجتماعی برنامه های خوبی داشته و به کمک شما نیازمندیم ، مثل ایجاد گروه خیرین اجتماعی و... ان شالله، 

و همچنین بررسی راههکارهای افزایش بودجه شهرداری در قالب کمیسیون اداری.