کمپین حامیان شهردار حسین صادقلو به ده هزار عضو نزدیک شد

توضیحات:
اکثر افراد خودشان عضو گروه نشده اند بلکه توسط دیگران به گروه ادد شده اند
در مشاهده ای که از اعضای گروه داشته ایم متوجه نکته ای عجیب شدیم: آخرین بازدید عده زیادی در تاریخ های خیلی دور است