فروغ بیدخوری فعال حقوق زنان:

پتانسیل شوراى پنجم گرگان در سال اول، فراجنسیتى استا

گرگانو - اینک که در آستانه ى آغازى دوباره براى دور جدید شورای شهر گرگان هستیم و پس از برگزارى یک انتخابات سالم و متفاوت نسبت به انتخابات هاى گذشته، در این دور، از بین نُه  نماینده ى پذیرفته شده فقط یک زن توانست به شوراى شهرگرگان راه پیدا کند. این زن پیش از این نیز توانسته بود در سه دوره از شوراى شهر گرگان جایگاه و تأثیر جامعه ى زنان را در این ادوار به خوبى نشان دهد.

در این دوره از شورا نیز بعد از کسب تنها کُرسى براى زنان توانست به عنوان یکی از دو گزینه ى مهم برای جایگاه ریاست شورا مطرح شود.


از بین پنج عضو شوراى چهارم راه یافته به شوراى پنجم ،علی اصغر یوسفى و فائزه عبداللهى جایگاه ریاست شورا را تجربه نکرده اند و به این خاطر در دوره ى پنجم در اولویت براى انتخاب این جایگاه عالى شهرى نسبت به دیگر اعضاء جدیدالورود، هستند.


همچنین در ادامه ی کِش و قوس هاى اجتماعى در مدیریت شهرى، زمان آن رسیده است که به تأسى از روند رو به رشد جایگاه زنان در کشور و تلاش دولت دوازدهم در سرعت بخشیدن به ارتقاء جایگاه زنان، مدیریت شهرى و فضاى اجتماعى گرگان نیز مى طلبد با این سیال فراجنسیتى در سپردن مسئولیت ها و سمت هاى عالى شهر هم سو شده و این تغییر بزرگ را از شوراى شهر گرگان آغاز نماید.


فائزه عبداللهى در سه دوره ى گذشته شوراى شهر گرگان به خوبى نشان داد که ضمن بهره مندى از پایگاه اجتماعى و سیاسى مناسب در همه ى طیف ها و گروهها توانسته است جایگاه مناسب و محبوبیتى منطقى را کسب و آن راحفظ نماید. وى در فرصت مدیر کلى امور زنان استاندارى نیز به خوبى نشان داد که ضمن  بهره مندى از دانش اجتماعى لازم نسبت به جامعه ى هدف ،کاملا روند تعاملى دوسویه اى را با فعالان زن استان در حوضه هاى مختلف دارد.


اینک وقت آن رسیده است که جامعه ى مردانِ راه یافته به شوراى پنجم، با راى به انتخاب ریاست فائزه عبداللهى بتوانند شروع تحولى نوین و فرا جنسیتى را برای این شهر رقم زده و روح تازه ى خودباورى مدیریتى و اعتماد به نفس عملکردى به کالبد فعالیت زنان گلستان بدمند.