هفت سال حصر و ممنوعیت بزرگان...


به قلم مهدی ساوری مسئول کمیته سیاسی اتحادیه انجمنهای اسلامی گلستان


کانال رسمی سایت تحلیلی خبری گرگانو ، اخبار گرگان


حصر و ممنوعیتی که نه تنها زیبنده نظام جمهوری اسلامی است بلکه مایه خجالت و شرمساری است..چرا که ادامه آن، کم ظرفیتی و تنگ نظری حکومت را ثابت میکند..چه ساده اندیش و کج فهمند آنانی که حصر و ممنوعیت را قدرت و اقتدار نظام می پندارند...چه خوش خیال و دیرفهمند آنانی که حصر و محدویت بزرگان را موجب دوری و از چشم مردم انداختن این "بزرگان" انگاشته اند..! در حالیکه این بزرگان در حصر، عزیزتر و تاثیر گذارتر در جامعه شده اند.


پس تا خیلی دیر نشده این معضل را که به یک مطالبه ملی و مردمی به عنوان " پایان حصر" تبدیل شده است،خاتمه دهند و انتظار مردم از بزرگان جامعه بویژه دولتمردان "تدبیر و امید" این است که به فکر رفع حصر و رفع ممنوعیت "بزرگان" یا حل و فصل موضوع از مجاری صحیح حقوقی و قانونی باشند و بدانند که بی توجهی به این خواست مردم. دهن کجی و توهین به آنان است.